Yin-Jiu Tang Solo Exhibition
Yuan Ru Gallery, Taipei
August 6 - September 11, 2022
Curator: Li-Hao Zhao
Artists
Yin-Jiu Tang