Planting Flowers and Growing Grass - Creative Exhibition of Taiwanese Contemporary Artists
Yuan Ru Gallery, Taipei
May 11 - June 30, 2024
Curator: Wen-Yueh Tao
Artists
Guo-Zhi Tan
Kuang-Jui Chen
Jun-yi Zhu
Chih-Hsuan Chang
Yi-Chi Tsai
Aoki