Journey with a Drifting Boat
Yuan Ru Gallery, Taipei
June 12 - July 25, 2021
Curator: Li-Hao Chang
Artists
Chi-Tao Wu
Zi-Ran Yang
Winnie Mak
Gang Tao
Wei-Guo Ke