Journey with a Drifting Boat
Yuan Ru Gallery, Taipei
September 13 - October 17, 2021
Curator: Li-Hao Chang
Artists
Chi-Tao Wu
Zi-Ran Yang
Winnie Mak
Gang Tao
Wei-Guo Ke
Li-Li Lin