Art Taichung
The Lin Hotel Taichung
July 14 - 16, 2023
Artists
Kuo Shi
Yen-Cheng Wu
Yi-Chun Pu
Chun-Miao Chao
Pei-Yin Chen
Sheng-Reui Yu
Yi-Fen Chen
Ng Chun Ho
Wei-Guo Ke
Tseng-Tzu Ting